Diepe boringen met landschappelijke insteek: Develpark in Zwijndrecht

De regio rond Dordrecht is in het verleden vaak getroffen door overstromingen. Tijdens de watersnoodramp in 1953 stond dit deel van Zuid-Holland onder water. Ook de Sint Elisabethsvloed in 1421 heeft over een groot gebied dorpjes van de aardbodem doen verdwijnen. Door dergelijke overstromingen zijn dikke pakketten klei afgezet, waardoor oudere niveaus diep onder het huidige oppervlak zijn komen te liggen. Om deze in kaart te brengen is tijdens een onderzoek in Zwijndrecht door ADC ArcheoProjecten tot zes meter beneden het maaiveld geboord.

Aanleiding was de herinrichting van het Develpark. Voorafgaand aan het onderzoek zijn vanuit de gemeente diverse, vooral landschappelijk gerichte onderzoeksvragen opgesteld. Deze hebben betrekking op de opmerkelijke bocht in het riviertje de Devel, dat in 1331 is afgedamd. De rivier kreeg hier meer ruimte om te meanderen doordat een weinig weerstand biedend zandlichaam in de ondergrond aanwezig is. Elders is sprake van een anastomoserende rivier, doordat kleiafzettingen meer weerstand bieden. Gedacht werd dat ter plaatse van de bocht een rivierduin uit de ijstijd in de ondergrond lag.

De boringen hebben aangetoond dat hier juist zandige beddingafzettingen van een rivier liggen, die actief was voordat de Devel hier stroomde. De oevers van beide rivieren waren relatief nat. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat hier voor de aanleg van dijken mensen hebben gewoond. Dit onderzoek heeft meer kennis over de oorsprong en de loop van het riviertje de Devel opgeleverd, maar ook over oudere rivierafzettingen in de ondergrond.

Develpark in Zwijndrecht © ADC

Develpark in Zwijndrecht © ADC