Verkenning cultuurhistorie

Er zijn nieuwe verplichtingen maar ook weer nieuwe kansen voor gemeenten; dit maal op het gebied van de cultuurhistorie. Bij het maken van bestemmings- of beheersplannen dienen gemeenten ook rekening te houden met cultuurhistorische waarden, naast de archeologische waarden.

Wat zijn uw verplichtingen?

In het Besluit Ruimtelijke Ordening zijn regels voor de omgang met cultuurhistorische waarden vastgelegd. Het kader waarin dit onderwerp past is de gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening. Het onderwerp is niet makkelijk toegankelijk. Veel gemeenten worstelen met de vraag wat moet, wat kan, en wat achterwege kan blijven. 

Met een Verkenning cultuurhistorie van het ADC krijgt u direct een helder advies met concrete aanbevelingen wat te doen.

Snelle analyse en direct een helder advies

De ervaren adviseur van ADC Heritage inventariseert in korte tijd wat er is binnen uw gemeente aan vergunningsstelsels en bestemmingsplannen en waar nog behoefte aan is. U krijgt daarna een duidelijk advies hoe u, binnen structuurvisies en bestaand beleid, aan uw verplichtingen kunt voldoen en wat dat kost.

De eerste twee uur van de Verkenning cultuurhistorie zijn voor rekening van ADC Heritage.

 Flyer ADC Verkenning cultuurhistorie   

IJsselstein