Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018

Eind augustus zijn weer subsidies toegekend voor meerjarig onderhoud op (ook archeologische) rijksmonumenten. Het Rijk vergoedt 50% van de kosten van onderhoud mits dit sober en doelmatig is. Dit jaar is voor in totaal 69 archeologische rijksmonumenten subsidie aangevraagd. Voor 33 monumenten heeft ADC de aanvraag verzorgd.

De rijksmonumenten waarvoor ADC Erfgoedbeheer namens de eigenaar subsidie heeft aangevraagd liggen in Overijssel (12), Gelderland (18) en Utrecht (3). Daarbij gaat het vooral om grafheuvels of grafheuvelgroepen, maar ook enkele urnenvelden, Celtic fields en een vroegmiddeleeuwse ringwalburg zijn vertegenwoordigd. Periodiek onderhoud op zichtbare monumenten is nodig om te voorkomen dat ze weer begroeid raken met bomen en struiken. Ook om de gevolgen van wildschade door zwijnen, vossen en konijnen te herstellen of beheermaatregelen te treffen tegen de soms hoge recreatiedruk. Verdere aantasting van de eeuwenoude resten betekent immers onherstelbaar verlies van informatie over mens en landschapsinrichting in lang vervlogen tijden.

De resterende 36 gehonoreerde aanvragen betreffen 14 archeologische monumenten in Drenthe, 21 in Gelderland en 1 in Limburg. Deze aanvragen zijn veelal door de terreinbeherende organisaties zelf ingediend. Met de rijksbijdrage voor de periode 2019-2024 kunnen de terreineigenaren in ieder geval weer een groot aantal elementen onderhouden.

Behoud  in situ is een in 1992 door de Europese lidstaten afgesproken doelstelling, vanuit de opvatting dat de bodem de beste bewaarplaats is voor het oudste erfgoed. Zichtbare en goed herkenbare elementen in het landschap laten ons een stukje van de eeuwenlange bewoningsgeschiedenis van  ons land beleven.


Bijschrift foto: door zwijnen aangetaste grafheuvel.


Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: